جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانیوو دفع آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت کوچه هامور 52 و 54 و 58

مناقصه

2001005701000058

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانیوو دفع آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت کوچه هامور 52 و 54 و 58 129.25 9d271a68-8abe-4ea0-88e6-d8e396516866.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه