جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانیوو دفع آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت کوچه هامور 52 و 54 و 58

مناقصه

2001005701000058

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانیوو دفع آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت کوچه هامور 52 و 54 و 58 129.25 9d271a68-8abe-4ea0-88e6-d8e396516866.pdf