جزییات مناقصه و مزایده

نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی و حمام های سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۵۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی و حمامهای سطح شهر 119.64 440ae0e6-9c2f-4771-a88b-08b65141186a.pdf