جزییات مناقصه و مزایده

اجرای سنگ جدول و زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه یک و دو و ...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۵۷

۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۵۷

ریال

داخلی

عادی

۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۵۷

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.