جزییات مناقصه و مزایده

نگهداری و تعمیر سرویس های بهداشتی و حمام های سطح شهر

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰60

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰60 119.54 d6a37ddf-1a62-401d-87e1-787c99d8ab15.pdf