جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی معابر و شبکه دفع آبهای سطحی بافت تاریخی بوشهر( محلات بهبهانی و کوتی )

مناقصه

2001005701000061

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهسازی معابر و شبکه دفع آبهای سطحی بافت تاریخی بوشهر( محلات بهبهانی و کوتی ) 130.21 2a1091d4-ba4c-4a1c-bdc7-75b70aeeeea7.pdf