جزییات مناقصه و مزایده

تجدید واگذاری محوطه پارکینگ عمومی واقع در خیابان سنگی

مزایده

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰27

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید واگذاری محوطه پارکینگ عمومی واقع در خیابان سنگی 97.87 c3f5b24d-0aa4-4c38-b260-b80818087ef7.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه