جزییات مناقصه و مزایده

اجرای واحد های تجاری و سرویس بهداشتی و سپتیک پارک بانوان

مناقصه

2001005701000062

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای واحد های تجاری و سرویس بهداشتی و سپتیک پارک بانوان 126.76 d584b56d-fdb2-4b47-9348-909da7924790.pdf