جزییات مناقصه و مزایده

جا به جایی پایه های برق در گذر سرتل به تنگک ( قطعه اول و دوم )

مناقصه

2001005701000065

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
جا به جایی پایه های برق در گذر سرتل به تنگک (قطعه اول و دوم) 130.01 0b32257f-377f-4d7e-b712-f935373d75da.pdf