جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل ساحل سازی پارک مروارید

مناقصه

2001005701000067

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تکمیل ساحل سازی پارک مروارید 128.25 45034de5-833a-4c28-bb06-64f1b38c5efe.pdf