جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش 1 باب واحد تجاری به شماره پلاک 126/718 واقع در کوی نیدی

مزایده

2001005701000002

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده فروش 1 باب واحد تجاری به شماره پلاک 126/718 واقع در کوی نیدی 309.50 ba679f55-0791-44c6-9beb-8b96899b8d4f.doc