جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری کارخانه تولید کیسه زباله جهت تهیه کیسه زباله

مزایده

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری کارخانه تولید کیسه زباله جهت تهیه کیسه زباله 100.87 726c46a3-12c5-4a7f-88dc-a08e6b9ed8cd.pdf