جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش ماشین آلات مازاد شهرداری بندر بوشهر

مزایده

1001005701000007

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده فروش ماشین آلات مازاد شهرداری بندر بوشهر 179.51 538699b5-e86b-4c63-9900-50da5919476f.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه