جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل چمن پارک صدف،آزادگان،صلح آباد و امامزاده

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تکمیل چمن پارک صدف،آزادگان،صلح آباد و امامزاده 55.28 ddfcb93a-73b4-467d-9f3d-27c3c50f5a44.docx