جزییات مناقصه و مزایده

تجدید اجرای واحدهای تجاری و سرویس بهداشتی و سپتیک پارک بانوان

مناقصه

2001005701000073

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید اجرای واحدهای تجاری و سرویس بهداشتی و سپتیک پارک بانوان 129.91 117d56d1-8b17-4b05-8a58-bb46a7001c0b.pdf