جزییات مناقصه و مزایده

تجدید اجرای واحدهای تجاری و سرویس بهداشتی و سپتیک پارک بانوان

مناقصه

2001005701000073

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید اجرای واحدهای تجاری و سرویس بهداشتی و سپتیک پارک بانوان 129.91 117d56d1-8b17-4b05-8a58-bb46a7001c0b.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه