جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان

مزایده

۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰8

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان 96.69 3c7a17e8-ab7b-458b-a056-989739f68645.pdf