جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان

مزایده

۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰8

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان 96.69 3c7a17e8-ab7b-458b-a056-989739f68645.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه