جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب وسایل بازی کودکان

مناقصه

2001005701000074

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب وسایل بازی کودکان 134.39 ccd4fb14-739f-489c-8b31-1c6fe84ddd6c.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه