جزییات مناقصه و مزایده

خرید و نصب وسایل بازی کودکان

مناقصه

2001005701000074

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و نصب وسایل بازی کودکان 134.39 ccd4fb14-739f-489c-8b31-1c6fe84ddd6c.pdf