جزییات مناقصه و مزایده

مرمت و رنگ آمیزی جداول و بلوارهای سطح شهر

مناقصه

2001005701000076

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مرمت و رنگ آمیزی جداول و بلوارهای سطح شهر 128.82 8a222b1e-392c-4b21-bd36-193b1dde164e.pdf