جزییات مناقصه و مزایده

فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان

مزایده

۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰09

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان 121.43 39e93086-fa0d-453d-ba32-75cf5eae5da6.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه