جزییات مناقصه و مزایده

اجاره زمین جهت بهره برداری از 24 عدد کیوسک واقع در فضای سبز سطح شهر بوشهر

مزایده

5001005701000039

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره زمین جهت بهره برداری از 24 عدد کیوسک واقع در فضای سبز سطح شهر بوشهر 277.04 77bc409e-382b-4271-bd0b-29a4165f7f6f.pdf