جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده واگذاری محوطه پارکینگ عمومی واقع در خیابان شهدا به مساحت 1400 متر مربع به صورت اجاره

مزایده

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰40

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید مزایده واگذاری محوطه پارکینگ عمومی واقع در خیابان شهدا به مساحت 1400 متر مربع به صورت اجاره 124.24 1892131c-b26a-4b03-b1c6-7fccfb7d2849.pdf