جزییات مناقصه و مزایده

پروژه های عمرانی

مناقصه

2001005701000077/78/79

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه های عمرانی 145.75 1a58d365-3347-490b-958a-83befe7e294f.pdf