جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مزایده 5 فروش واحد تجاری

مزایده

2001005701000007

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید مزایده 5 فروش واحد تجاری 147.28 ae50a134-42ea-4d34-ac41-9d7b5cc11a66.pdf