جزییات مناقصه و مزایده

فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان

مزایده

۱۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰10

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان 96.72 69ea0b71-396a-4ace-9e7e-96216376f5bf.pdf