جزییات مناقصه و مزایده

احداث گذر سلامت ( خیابان آزادگان )

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰80

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث گذر سلامت ( خیابان آزادگان ) 128.51 8b9f77d5-7d83-4a3b-b0a2-b3f3fe402720.pdf