جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بوشهر مناطق یک و دو

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۸۱-۸۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فضای سبز مناطق یک و دو 151.98 6fb74539-2fe0-44be-8a9e-58338966b117.pdf