جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری پارکینگ مکانیزه طبقاتی عمومی (16و 12 دهانه)

مزایده

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰44

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی