جزییات مناقصه و مزایده

برون سپاری کنترل و نظارت (سد معبر ) در منطقه یک و دو شهر بوشهر

مناقصه

2001005701000083

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برون سپاری کنترل و نظارت (سد معبر ) در منطقه یک و دو شهر بوشهر 129.00 e5e60133-babc-4753-83a8-7410b190c77c.pdf