جزییات مناقصه و مزایده

تجدبد واگذاری پارکینگ مکانیزه طبقاتی عمومی (16و 12 دهانه)

مزایده

5002005701000002

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدبد واگذاری پارکینگ مکانیزه طبقاتی عمومی (16و 12 دهانه) 99.06 0e2e8403-a54a-4aa3-b2a4-76ba9f105e48.pdf