جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بوشهر منطقه یک و دو

مناقصه

۲۰۰2۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰01/03

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر بوشهر منطقه یک و دو 153.20 6dc1bbe0-efc2-46da-a12a-d3dff5f7f7bd.pdf