جزییات مناقصه و مزایده

خدمات پسماند منطقه یک و دو شهر بوشهر

مناقصه

2002005701000004-5

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند منطقه یک و دو شهر بوشهر 151.80 5d80c6ea-3de8-4bfe-aa3b-eb9ea4fa5d4e.pdf