جزییات مناقصه و مزایده

فروش چوب مازاد بر هرس واقع در منطقه یک و دو

مزایده

۱۰۰2۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰01

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش چوب مازاد بر هرس واقع در منطقه یک و دو 96.55 3f0586ed-5f38-4e5b-85bc-c5ccd48ec57a.pdf