جزییات مناقصه و مزایده

تجدید انجام خدمات حفظ و نگهداری سیما منظر و فضای سبز شهر بوشهر منطقه یک و دو

مناقصه

۲۰۰۲۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰6-7

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
انجام خدمات حفظ و نگهداری سیما منظر و فضای سبز شهر بوشهر منطقه یک و دو 153.09 1a315d71-d07b-4ac1-a63c-27bd2a7f303f.pdf