جزییات مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان مزایده عمومی ( فروش زمین)

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
آگهی فراخوان مزایده عمومی ( فروش زمین) 63.00 16f7f2c3-0aa3-4b13-bd25-14e5ec5878a1.doc