جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری پارکینگ مکانیزه طبقاتی عمومی (16و 12 دهانه)

مزایده

5002005701000004

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری پارکینگ مکانیزه طبقاتی عمومی (16و 12 دهانه) 99.45 2e0a2adb-9dca-4b71-bc5b-537c0de0751c.pdf