جزییات مناقصه و مزایده

فروش آهن آلات فرسوده

مزایده

۱۰۰2۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰2

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
آهن 310.50 2b45e0f4-69d1-4259-9d00-b7168c8530d9.doc
فروش آهن آلات فرسوده 166.37 ad792813-b70a-40fd-bdef-07aff821a95b.pdf