جزییات مناقصه و مزایده

خرید و حمل مصالح مورد نیازکارخانه آسفالت شهرداری بوشهر

مناقصه

2002005701000008

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مصالح 60.74 2e98ec7a-555a-4e43-8e0b-fe477c504b49.docx
خرید و حمل مصالح مورد نیازکارخانه آسفالت شهرداری بوشهر 136.13 2be70879-fc5b-444e-9da3-12f8626de47e.pdf