جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانال دفع آبهای سطحی حد فاصل تنگک دوم به تنگک سوم

مناقصه

2002005701000011

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانال دفع آبهای سطحی حد فاصل تنگک دوم به تنگک سوم 131.34 60c9e641-c219-441a-92a4-3ba3ff613f02.pdf