جزییات مناقصه و مزایده

خدمات پسماند منطقه یک و دو شهر بوشهر

مناقصه

2002005701000012/13

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند منطقه یک و دو شهر بوشهر 153.19 ba63dab6-b6e1-491b-a2eb-3c8aeb2167c9.pdf