جزییات مناقصه و مزایده

برونسپاری خدمات اداری شهرداری بندر بوشهر ، مناطق و سازمانهای وابسته

مناقصه

2002005701000015

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برونسپاری خدمات اداری شهرداری بندر بوشهر ، مناطق و سازمانهای وابسته 129.08 247d0ce8-41f5-4d53-8dde-eb7f70e57f49.docx
برونسپاری خدمات اداری شهرداری بندر بوشهر ، مناطق و سازمانهای وابسته 127.12 84901fb0-07bd-4e83-8cf6-25ac0e0230eb.pdf