جزییات مناقصه و مزایده

خرید و حمل مصالح مورد نیاز اداره فنی و امانی شهرداری بوشهر

مناقصه

2002005701000016

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و حمل مصالح مورد نیاز اداره فنی و امانی شهرداری بوشهر 135.24 097d4f1e-474e-4001-8860-74530fad8377.pdf