جزییات مناقصه و مزایده

خرید و حمل مصالح مورد نیازکارخانه آسفالت شهرداری بوشهر

مناقصه

2002005701000017

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید و حمل مصالح مورد نیازکارخانه آسفالت شهرداری بوشهر 136.02 669c1e55-8f50-47f8-9148-b3840f9a526f.pdf