جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو عدد ست هیدرولیک با پمپ بنزین

مناقصه

2002005701000019

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید دو عدد ست هیدرولیک با پمپ بنزین 127.93 45641ce4-e7c9-474e-82aa-243e715d6d7d.pdf