جزییات مناقصه و مزایده

تجدید انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته

مناقصه

2002005701000021

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید انجام خدمات امور بیمه ای شهرداری بندر بوشهر و مناطق و سازمانهای وابسته 127.12 b23b0be6-a454-49a6-9305-981cf5f1bea6.pdf