جزییات مناقصه و مزایده

خدمات پسماند منطقه یک و دو شهر بوشهر

مناقصه

۲۰۰۲۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۲/23

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خدمات پسماند منطقه یک و دو شهر بوشهر 152.39 1811ede8-ec7e-4414-a8c9-1c68055d2a78.pdf