جزییات مناقصه و مزایده

برونسپاری خدمات اداری شهرداری بندر بوشهر و سازمانهای وابسته

مناقصه

2002005701000025

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
برونسپاری خدمات اداری شهرداری بندر بوشهر و سازمانهای وابسته 125.64 33cad9b7-6b99-4080-b85a-9f49726fc8c6.pdf