جزییات مناقصه و مزایده

اجرای دیوارکشی دور محوطه کارخانه آسفالت شهرداری

مناقصه

2002005701000027

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای دیوارکشی دور محوطه کارخانه آسفالت شهرداری 56.83 04cae0f1-4cd0-4da9-9f8b-b21b197a7054.docx
اجرای دیوارکشی دور محوطه کارخانه آسفالت شهرداری 129.53 e3947089-3b67-4b59-9c17-cda807ee3306.pdf