جزییات مناقصه و مزایده

تجدید خریداری و حمل 350 عدد مخازن 770 لیتری گالوانیزه

مناقصه

2002005701000028

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خریداری و حمل 350 عدد مخازن 770 لیتری گالوانیزه 112.43 5e5a0edd-c33b-4def-a01f-2aeea2cfefc9.pdf