جزییات مناقصه و مزایده

سازماندهی و ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغاتی ،بهره برداری از فرصتها درقالب 16 بسته طی یک دوره 2/دو ساله

مزایده

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
سازماندهی و ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغاتی ،بهره برداری از فرصتها درقالب 16 بسته طی یک دوره 2/دو ساله 329.50 efcb6e6b-e842-4d63-993a-5673fa53ea84.doc