جزییات مناقصه و مزایده

فروش آهن آلات فرسوده

مزایده

1002005701000005

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش آهن آلات فرسوده 582.62 ef135089-76a0-4665-9ead-3f6541b281f4.pdf