جزییات مناقصه و مزایده

بهره برداری از زمین به منظور راه اندازی فود تراک (ماشین عرضه غذا)

مزایده

5002005701000019

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
بهره برداری از زمین به منظور راه اندازی فود تراک (ماشین عرضه غذا) 219.16 e2fd407c-58ea-4fad-a127-c687a2b07b97.pdf